صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     ناامنی محيط کار


* ايمني و بهداشت محيط کار
  بحث هاي منصور حكمت در ميز گرد بررسي
  طرح قانون كار جمهوري اسلامي

 

* پیام فاجعه ایران خودرو: سوسیالیسم یا بربریت!
  حميد تقوايي 

 

* در باره شرايط نا امن محيط کار و سوانح ناشي از آن
  حسن صالحي

 

* کشتارگاهي بنام محيط كار
  ياشار سهندي

 

* ما قربانيان باب نيز را فراموش نميكنيم
  شهلا دانشفر

 

* معادن ايران قتلگاه کارگران
  شهلا دانشفر

* معدنچيان شيليايي در عمق هفتصد متری زمين
  منتظر نجاتند

  شهلا دانشفر

 

* حقايقي در حاشيه نجات معدنچيان شيليايي
  احمد فاطمي

 

* حوادث كار، جنايت هر روزه نظام سرمايه داري
  ايرج رضائي

* معادن مرگ
  ناصر اصغري

* كشتار كارگران در محیط كار
  ناصر اصغری