صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     وضعيت و مسائل جنبش جنبش کارگری


* جنبش کارگري، موقعيت کنوني و راههاي پيشروي

  مصاحبه با حميد تقوائي

 

* جنبش کارگري و موقعيت امروز آن
  گفتگو با حميد تقوايي

 

* ورشكستگي كارخانجات و بحث كنترل كارگري
   مصاحبه شهلا دانشفر با حميد تقوايي

 

* پيرامون اتحاد عمل در جنبش کارگري

  مصاحبه شهلا دانشفر با کاظم نيکخواه

 

* كارگران ايران: دو تصوير متضاد
  كاظم نيكخواه

 

* كارگران عليه جنگ و فضاي جنگي
  كاظم نيكخواه

 

* مبارزه علني ، مبارزه قانوني
  متن گفتگوى شهلا دانشفر با حميد تقوايى

 

* طبقه كارگر و ستم و مساله ملي
  سوالي از كاظم نيكخواه

 

* گلوباليزاسيون و طبقه كارگر

  قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
  كاظم نيكخواه

 

* قرارداد بردگى
مصاحبه با فاتح بهرامى درباره استخدام قراردادى

 

* قدرت طبقه کارگر در چيست؟
  سخنراني حميد تقوائي در مراسم اول ماه مه
  در تورنتو، کانادا

 

* در مقابل پاکسازى قومى مهاجران افغان
   در ايران بايستيم

   شهلا دانشفر

 

* مبارزه طبقه کارگر به فاز جديد تعرضى وارد ميشود
   فاتح بهرامى

 

* مبارزه براي سازمان دادن كارگران
  قابل توجه فعالين كارگري در سنندج
  ناصر اصغري

* خصوصي سازيها، ورشكستگي كارخانجات
  و پاسخ كارگران
مصاحبه شهلا دانشفر با حميد تقوايي و كاظم نيكخواه

 

* اينجا دوبي است سرزمين رويا و كابوس!

   نگاهي به وضعيت كارگران مهاجر در دوبي
   ناصر اصغري

 

* سمفوني کاستن از عمر انسان 

  گزارشي از شرايط كار كارگران
  در کارگاههاي کوچک

  بخش اول - بخش دوم - بخش سوم
  ياشار سهندي

 

* اوضاع سياسي موجود و طبقه كارگر
  ناصر اصغري

 

* منصور حکمت و جنش کارگري

  متن سخنراني در كنگره منصور حكمت

  شهلا دانشفر

 

* "رهبران و توده‌ها"
  ناصر اصغري

 

*  قانون كار و كارگران
   گفتگوي شهلا دانشفر با اصغر كريمي

 

* شاخص هاي اصلي در ارزيابي قانون کار
  سخنان منصور حكمت از كتاب
  "كار ارزان كارگر خاموش"

 

* جمهوري اسلامي، ازخطرناکترين کشورها
  براي فعالين کارگري
  ناصر اصغري

 

* پيام اعتصاب كارگران مس سرنگون
  قرارداد موقت را پاره كنيد
  کاظم نيکخواه

 

* جنبش كارگري و تحول مهم آن
  شهلا دانشفر

 

* وضعيت و مسائل جنبش جنبش کارگری
  گزارشی از "منطقه ویژه اقتصادی" پتروشیمی ماهشهر

  امید رهایی

 

* گزارشي از شرايط کار و زيست کارگران کوره هاي آجر پزي اروميه
برگرفته از سايت اتحاد