صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     اعتصاب - ارزيابي از مبارزات  


* آزادي اعتصاب

  بحثهاي منصور حکمت در ميزگرد
  بررسي طرح قانون کار جمهوري اسلامي

 

* اعتصاب مدرسه انقلاب است -  به بهانه يک اعتصاب
  اصغر کريمى   

 

* اعتصاب  - اصغر کريمي
  قسمت اول
  قسمت دوم: مقابله با احضار و دستگيري رهبران اعتصاب
  قسمت سوم: نقش و جايگاه رهبران اعتصاب
  قسمت چهارم: نقش خانواده هاي کارگران
  قسمت پنجم: کميته اعتصاب

 * جايگاه و اهميت و درسهاي اعتصاب
   كارگران كيان تاير
  مصاحبه با اصغر كريمي و رضا رشيدي

 

* اعتصاب کارگران نساجى کردستان و شاهو در   سنندج  يک گام بزرگ در جنبش کارگرى
   شهلا دانشفر

 

* صندوقهاي اعتصاب را تشکيل دهيم!
  شهلا دانشفر

 

* مبارزه كارگران، افكار عمومي و احمدي نژاد
  ناصر اصغري

 

 

* براي ضربه نهايي عليه جمهوري اسلامي،
  به استقبال اعتصابات سراسري برويم
  گفتگوي كاظم نيكخواه با شهلا دانشفر

 

* سازمان دادن اعتصابي كه رژيم شاه را فلج كرد
  ناصر اصغري

 

 * براي يك اعتصاب مشخص حاضر شويم

  ناصر اصغري

 

* مبارزه در مجتمع پتروشيمي ماهشهر
  شهلا دانشفر

 

* مروري بر مبارزه اين دوره كارگران كوره پزخانه
  ناصر اصغري

 

* پيشرويهاي مهم در اعتراضات کارگري
  مرتضي فاتح

 

* مبارزات معلمان، موانع بازدارنده،
  گامهاي ضروري فوري
  گفتگو با مرتضي فاتح

 

* جنبش اعتراضي كارگران٬ پيشرويها٬ موانع
  شهلا دانشفر

 

* دو اعتصاب مهم، دو تجربه بزرگ

   شهلا دانشفر

 

* مبارزات کارگران کيان تاير يك تحرك مهم
  در جنبش كارگري
  شهلا دانشفر

 

* مجمع عمومي مشترك پنج کارخانه يک تجربه مهم
  شهلا دانشفر