صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     اول مه


*  "نمايش مصمم خواست طبقه کارگر براي از بين بردن اختلافات  طبقاتي"

   درباره چگونگي پيدايش اول مه
   ناصر اصغري

 

* اول ماه مه ٥٨، يک روز باشکوه تاريخي
   شهلا دانشفر

 

* قطعنامه ها و بیانیه های اول مه 89
  قطعنامه مشترک ده تشکل کارگران ایران

 

* کارگران عليه سرمايه، و در پيشاپيش جنبش سرنگوني

  نگاهى به اول مه سوسياليستى در ايران
  حميد تقوايي

 

* "روز کارگر" در آمريکاي شمالي
   ناصر اصغري

 

* روز کارگر، افقی روشن در برابر انسانیت
مرتضی فاتح