پنجشنبه، ١ فروردين ١٣٨٧- ٢٠  مارس ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

كارگران ايران و مبارزه طبقاتي

ياشار آذري از ايران

امروز در مقابل طبقه ي کارگر ايران عرصه اي به وسعت سراسر جغرافياي ايران جهت مبارزه و اعتراض گشوده است.عرصه اي که هر روز در گوشه اي از آن و به علتي کارگران دست به اعتراض و مبارزه مي زنند. اين مبارزات در برابر تعرض وسيع و گسترده اي است که سرمايه داري ايران به صورت همه جانبه عليه منافع کارگران شکل داده است. از اين رو کارگران ناچارند جهت احقاق حقوق پايمال شده ي خود مدام دست به مبارزه زده و بر عليه شرايط غير انساني موجود بجنگند. جايي اين اعتراضات به دليل عدم پرداخت حقوق و دستمزدهاي بسيار ناچيزي است که ماه ها پرداخت نمي شود. جاي ديگر به علت اخراج و بيکارسازي هاي وسيع کارگران است،و جايي به دليل اعمال فشارهاي مختلف بر روي کارگران و تحميل شرايط برده وار و ضد انساني.

از اين رو کارگران آگاه و پيشرو وظيفه دارند جهت نتيجه بخشي مبارزات و مطالبات خود و مقابله با چنين وضعيت سخت و دشوار با نقشه عمل، برنامه و افق روشن مبارزات خويش را به پيش ببرند. در اين رابطه توجه به چند محور براي قدرتمندتر شدن مبارزات كارگران بسيار حياتي و ضروري است:

سراسري شدن مبارزات
يكي از اين جنبه ها تلاش براي سراسري شدن مبارزات است. يعني اينكه مبارزه كارگران فقط به مبارزه كارگران يك كارگاه و كارخانه و يك منطقه محدود نباشد و خواستهايي را مطرح كند كه ميليونها كارگر را در بر بگيرد. و عملا هم رهبران كارگري تلاش كنند كه ارتباط هرچه وسيعتر و سراسري تري ميان كارگران برقرار شود و اين مبارزات با هم پيوند يابد. بعد سراسري بخشيدن به مبارزات کارگران از اصولي است که مي تواند اين اعتراضات را به نتيجه ي قطعي و پيروزي نهايي برساند.زيرا يکي از ابزارهاي مهم طبقه ي کارگر قدرت نهفته در اتحاد و همبستگي طبقاتي کارگران است. حمايت و پشتيباني بخش هاي مختلف کارگري از مبارزات يکديگر، ايجاد ارتباط و متصل کردن اين مبارزات و مطالبات کارگري در صنوف مشترک، ايجاد ارتباط بين کارگران يک شهر، يک استان و همچنين ارتباط مراکز مختلف کارگري در سراسر کشور، ايجاد ارتباط بين مبارزات کارگري در ابعاد سراسري و اعلام حمايت و پشتيباني کارگران از اعتراضات و مبارزات همديگر، متصل و مرتبط کردن رهبران عملي کارگري در مراکز مختلف صنعتي، توليدي وخدماتي و ايجاد هماهنگي بين آنان از مهمترين شيوه هايي است که بايد بدان توجه شود.

مجمع عمومي
يکي ديگر از جنبه هايي که بايد بدان توجه خاصي شود برگزاري مرتب و منظم مجامع عمومي کارگري است. اتکا به برگزاري مجامع عمومي از مهمترين ارکاني است که کارگران بايد آن را در سر لوحه ي برنامه هاي خود قرار بدهند.مجمع عمومي کارگري در چنين وضعيتي که طبقه ي کارگر از نبود تشکل هاي مستقل خود رنج مي برد و از آن محروم است بزرگترين نقطه قوت اين طبقه ميباشد.کارگران در مجامع عمومي با ايجاد اتحاد و همبستگي طبقاتي مي توانند از حقوق خود دفاع نموده و مطالبات خويش را به کارفرمايان و سرمايه داري مفتخور تحميل نمايند. مجمع عمومي بسادگي يعني اينكه كارگران جمع شوند و در باره ي مسائل و مشکلات خود بحث و تبادل نطر نمايند.پيشنهاد بدهند و راه حل ارايه نمايندو نمايندگان خود را جهت حل و فصل مشکلاتشان انتخاب کنند. تمام تلاش ها وفعاليت هاي کارگران در راستاي بدست آوردن حقوق خويش جزئي از يک مبارزه ي بزرگ طبقاتي است که بايد با دقت هر چه بيشتر مورد ارزيابي قرار گيرد.

تشكل
يکي ديگر از اساسي ترين موضوعاتي که در راستاي مبارزه ي طبقاتي کارگران قرار دارد کار و فعاليت در راستاي دستيابي به تشکل هاي مستقل کارگري است. زيرا در شرايطي که تمام نيروهاي موجود جامعه از جمله دولت، قوانين و پليس با همه ي امکانات در خدمت يک سيستم مبتني بر استثمار و حکومت يک طبقه ي اقليت سرمايه دار قرار دارد و کارگران براي بدست آوردن ابتدايي ترين مطالبات بر حق خود از همه ي مکانيزم هاي حمايتي و قانوني محروم هستند، تلاش و فعاليت جهت دستيابي به تشکل هاي مستقل کارگري يکي از مهمترين عرصه هايي است که کارگران بايد بدان همت گمارند، و سعي و کوشش نمايند هر چه زودتر به تشکل هاي مستقل خويش دست پيداکنند. تشکل هاي مستقل کارگري مهمترين ابزار مبارزه ي طبقاتي است که کارگران ميتوانند به عنوان يک سلاح برنده و بسيار قدرتمند براي رسيدن به خواست هاي صنفي و سياسي خود آن را مورد استفاده قرار دهند. زيرا کارگران بدون تشکل و برنامه و به شکل پراکنده و به صورت آحاد انساني هيچ وقت نمي توانند به حقوق خود دست پيدا نمايند، و هميشه از طرف کارفرمايان و سرمايه داري مورد هجوم و بي حقوقي قرار خواهند گرفت. اين را هم تاكيد كنيم كه تشكل مستقل كارگري يعني تشكلي كه هيچ ربطي به دولت و نهادهاي دولتي و كارفرمايي ندارد و مستقيما توسط كارگران و بر اساس خواستهاي كارگران تشكيل شده است. تشكل مستقل كارگري ميتواند يك تشكل سياسي يا صنفي باشد. اما اساس مساله اينست كه اهداف و خواستهاي كارگري را دنبال كند.

لغو قراردادهاي موقت
يکي ديگر از عرصه هاي مبارزه و فعاليت که کارگران بايد به آن بپردازند عرصه ي مبارزه و تلاش براي لغو قرار دادهاي موقت ميباشد. اكنون بسياري از كارگران تحت قراردادهاي موقت مشغول به كارند در حاليكه كار آنها موقت نيست. بعضا سالهاست كارگران به عنوان كارگر موقت در يك كارخانه يا كارگاه مشغول بكار هستند. ما بايد بر اين تاكيد كنيم كه وقتي كه كار موقت نيست قرارداد هم نبايد موقت باشد. بايد بر اين خواست تاكيد كنيم و آنرا بكرسي بنشانيم كه هر كارگري بعد از مدت معيني كه در جايي بكار ميشود بطور اتوماتيك و قانونا و رسما استخدام دائم محسوب شود و از تمام مزاياي استخدام دائم برخوردار است. و اين مدت معين نبايد از يكي دو ماه بيشتر باشد. اين را كارگران دنيا در خيلي كشورها به كرسي نشانده اند. قراردادهاي موقت با شرايط برده واري که سرمايه داري و کارفرمايان به کارگران تحميل نموده است، بدترين و دشوارترين شرايط کار ونبود امنيت شغلي را براي کارگران به ارمغان آورده است. بنابراين کارگران براي به عقب راندن اين وضعيت غير انساني و لغو قرار دادهاي موقت بايد متحد و يکپارچه بر عليه اين سياست ضد کارگري كارفرمايان و حکومت سرمايه داران دست به مبارزه بزنند.

افزايش دستمزدها
و بالاخره مبارزه براي افزايش دستمزد را بايد بطور جدي مورد تاكيد قرار داد. يکي از عرصه هاي مهم مبارزه کارگران ، عرصه مبارزه براي افزايش دستمزدهاي کارگران و مزدبگيران است. چرا که عدم تناسب بين ميزان دستمزد کارگران و ميزان نرخ تورم موجود در جامعه آنچنان آشكار و عيان است كه هيچ كس نميتواند انرا انكار كند. سطح دستمزد و هزينه ها قابل مقايسه با يکديگر نميباشند وهزينه هاي بالاي زندگي چنان شرايطي را براي مزدبگيران فراهم نموده است که غير قابل تحمل است. شرايطي که يک زندگي جهنمي و طاقت فرسايي را به کارگران تحميل نموده است. از اين رو کارگران براي پس زدن اين وضعيت وحشتناک بايد متحد و يکپارچه و دوشادوش هم بر عليه آن مبارزه و اعتراض نمايند.

کارگران آگاه و پيشرو و رهبران عملي کارگران به منظور دستيابي طبقه ي کارگر به مبارزات حق طلبانه شان بايد با ارائه راه کارها و رهنمودهاي عملي،کارگران را در راه رسيدن به مطالبات خود ياري نمايند.سازماندهي کل طبقه ي کارگردر جهت رسيدن به اهداف و مطالبات خود يکي از وظايف اصلي کارگران پيشرو ميباشد
زنده باد اتحاد و همبستگي كارگري