پنجشنبه، ١ فروردين ١٣٨٧- ٢٠  مارس ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کارگران و معضل بيمه درماني و وضع بهداشت

گفتگو با کريم سهرابي کارگري از ايران در برنامه تلويزيوني

 "کارگران و يک دنياي بهتر" در کانال جديد

شهلا دانشفر: سلام ميکنم آقاي کريم سهرابي خوشحالم كه شرکت کرديد در اين برنامه

کريم سهرابي: سلام ميکنم به شما و به بينندگان عزيز و کسانيکه دلشان واقعا براي کارگر ميسوزد.

شهلا دانشفر: ميخواستم تصويري از وضعيت درمان و بيمه درماني كارگران به بينندگان بدهيد

کريم سهرابي: بيمه درماني واقعا به معضلي براي کارگران تبديل شده است که اصلا ناگفتني است. بفرض مثال چشم پزشگي را بگويم. من مثلا بيمه هستم. چشمم را در طي سالها کار در کارخانجات از بين برده ام اکنون وقتي به دکتر چشم پزشک ميروم ٣٥٠ هزار تومان از من گرفته است و چشمم را عمل کرده است. هنوز هم البته چشمم مشكل دارد. ولي بيمه فقط ٥٠ هزار تومان به من ميدهد. يا دندانپزشکي بعد از ٥٧ سال سن دندانم خراب شده است. وقتي دندان را عوض ميکني ٢٥٠ هزار تومان به من فاکتور داده ولي بيمه به من ٤٠ هزار تومان ميدهد. خودشان هم جايي ندارند که بروي دندان را تعمير کني. حالا مساله شکستگي استخوان که همين الان من خودم اين مشکل را دارم. ٩٩ درصد دارو ها بايد بازار آزاد تهيه شود. چرا که آنتوبيوتيک نيست. ولي دارويي که تقويتي است که اصلا نميدهند. چون تقويت کننده است و از نظر آنها لوکس است و بايد از جيب داد. حالا اگر سر وکارم به بيمارستان بيفتد. اگر براي من اتفاقي بيفتد.و لازم باشد به بيمارستان بروم اول بايد پول بدهم بعد تحت درمان قرار بگيرند. وضعيت داروخانه ها اصلا نميگويند چند درصد ميگيرند و چطور دارو را ميدهند. وقتي هم آنجا ميرويم ميگويند داروي خارجي داريم و داروي داخلي. داروي خارجي که خيلي بهتر است.و داروي ايراني اصلا اعتبار ندارد. بنابراين بايد همه را آزاد بخري. حالا وضعيت ويزيت دکتر. هر دکتري يک سازي ميزند. ضمن اينکه ويزيت آزاد ٦ هزار تومان است و آن دکتري که من با دفتر چه بيمه رفتم ويزيتش ٤٠٠٠ تومان است. حال حقوق بازنشستگي چقدر است. ٣٠ سال پول داده ام. حالا ميگويند آخرين دريافتي ات هر چه باشد بر اساس آن حساب ميکنند. آخرين دريافتي من چقدر بايد باشد. ٤٠٠ هزار تومان. اين ٤٠٠ هزار تومان نهايتا ٢٥٠ هزار تومان به من تعلق ميگيرد. وام هايي که بيمه از اين پولها ميگيرند. وامهايي که تامين اجتماعي دارد به کارخانه ها ميدهد. بيمه از کجا مي آورد اين پولها را به تامين اجتماعي ميدهد؟ من کارگر بازنشسته از کجا بياورم زندگي کنم. نصف شب مريض ميشوم. اگر دستم بشکند. پايم بشکند اگر پلاتيني پاي من نياز داشته باشد٬ بايد آزاد بروم هشتصد هزارتومان يک ميليون و دويست هزار تومان بروم بيرون پول بدهم تا جراهي آن آنها بکنند. تازه دکتر مي آيد به من ميگويد يک سهمي از پول را من ميگيرم بعد شما ميرويد از بيمه بگيريد و بيمه هم هيچ پولي به من نميدهد. ٥٠٠هزار تومان يک ميليون تومان دکتر از من ميگيرد. تازه دکتر ميگويد اگر اين پول را به من ندهي يک بيمارستان ميفرستم که هيچ چيز آن معلوم نيست. معلوم نيست پايت را قطع کنند يا درست بشود.

شهلا دانشفر: به راستي نکات تکان دهنده ايست. جان انسانها در اين جامعه بي ارزش است. در واقع بيمه درماني٬ وضعيت بازنشستگان همه و همه در واقع به نوعي حاکي از انسان و ارزش هاي انساني در اين جامعه است. شما گفتيد که ٢٥٠ هزار تومان در ماه دريافت ميکنيد. آنهم بعد از ٢٧ سال کار. آيا افزايش سالانه به اين دريافتي شما تعلق ميگيرد؟

کريم سهرابي: گفته اند که براي بازنشستگي امسال يک پولي اضافه ميکنند. همين امسال آمدن به کارگراني که فعلا شاغل هستند از ١٨٣٠٠٠ تومان گفتند ٢٤٠ وخرده اي تومان حقوق ميدهيم. و اکثر کارخانه ها غذا و لباس و بسياري از مزايا را قطع کرده اند. حالا براي بازنشستگي چه تعلق ميگيرد من نميدانم هنوز اعلام نکرده اند و اگر هم اعلام کرده اند به من هنوز تعلق نگرفته است.

شهلا دانشفر: همانطور که ميدانيد يک موضوع بحث در اين پايان سال ميزان حداقل دستمزد است. الان دولت در اين مورد وارد تصميم گيري شده است و در گفتگويي که با يکي از کارگران داشتم ميگفت حداقل دستمزد ما بايد حداقل يک ميليون و نيم باشد تا کفاف حداقل زندگي ما را بکند. و بطور واقعي ميزان حداقل دستمزد مبنايي است براي ميزان بازنشستگي و بيمه بيکاري و غيره. نظر شما در اين مورد چيست شما فکر ميکنيد مبنا چه بايد باشد.

کريم سهرابي: من که امروز بازنشست شده ام بعد از ٢٧ سال کار و ٥٨ سال سن. حساب کنيد امروز داراي داماد هستم ٬ داراي عروس هستم. داراي نوه و نبيره هستم. اينها وقتي ميروند دوباره مي آيند و يکي ميرود و سه نفر برميگردد! با بچه و همسر. و از ما كه بزرگتريم انتظار دارند. حالا يک بازنشسته بايد چه کند؟ چه دارم که جوابگو باشم؟ همين منزلي که در آن زندگي ميکنم ١٩٠ هزار تومان در ماه اجاره ميدهم. و امروز که روز استراحتم است دارم کار ميکنم. روي تاکسي کار ميکنم. تا بتوانم هزينه ام را تامين کنم.. من فکر ميکنم اگر بخواهند يک پول معمولي بدهند دوست کارگرمان درست گفته. يعني بين يک ميليون و دويست و يک ميليون و پانصد٬ بدهند تازه اگر بتوانيم در سال ميتوانيم يک مسافرت هم برويم

شهلا دانشفر: متشکرم صحبت هاي جالب و نکات روشن كننده اي بود. همين الان ما شاهد تحرکي براي خواست افزايش دستمزد هستيم. بعضا از يک ميليون حداقل دستمزد و بعضا يک ميليون و پانصد هزار تومان در ماه صحبت ميشود. از طرفي ديگر دولت اين موضوع را در دستور دارد و در واقع تعرض ديگري را به زندگي کارگر در دستور دارد و معلوم نيست که از کاسه آنها چه مبلغي امسال بيرون بيايد. همانطور که گفتيم بازنشستگان نيز بايد بخشي از اين جنبش باشد. بايد براي خواست افزايش دستمزد تحرکي باشد. بايد به اين حرکت پيوست . بايد از خواست افزايش دستمزد ها در قدم اول به همان مبلغي که از سوي کارگران در جاهاي مختلف گفته ميشود. اعلام پشتيباني شود. خيلي ممنون که در اين برنامه شرکت کرديد. ما در برنامه هاي آينده تلاش خواهيم کرد در مورد وضع بازنشستگان و بيمه درماني بحث هاي مفصل تري خواهيم داشت.

کريم سهرابي: من هم متشکرم از زحمات شما و از تلويزيون شما. اين آنجايي است که ميتوانم حرفهايمان را آنجا بزنيم . جاي ديگري نميتوانيم حرفهايمان را به گوش مردم برسانيم.