پنجشنبه، ١ فروردين ١٣٨٧- ٢٠  مارس ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

بخشي از مصاحبه با يکي از کارگران سد گاوشان در برنامه تلويزيون کارگران و يک دنياي بهتر در کانال جديد


شهلا دانشفر: متشکرم که ما را در جريان اخبار اعتراضاتتان در مقابل فرمانداري در کامياران قرار داديد. اما ما شنيديم. تعدادي از کارگران سد گاوشان طوماري در اعتراض به سطح نازل دستمزدها امضا کرده اند. موضوع از چه قرار بوده است

پاسخ: درست است. توسط جمعي از فعالين کارگري در کل کارگاههاي سد گاوشان طوماري اعتراضي براي بالا بردن سطح دستمزدها به جريان افتاد که بيش از صد و پنجاه کارگر با نام و نشان خود آنرا امضا کردند. اما حراست اين شرکت اين طومار را مصادره کرد. و مسببين اين طومار را مورد تهديد قرار دادند. ولي کارگران پاسخ دادند که ما کار خلافي انجام نداده ايم. سطح دستمزد ما نازل است. و با اين ١٨٣ هزار تومان براي دوازده و سيزده ساعت کار و براي پرداخت کرايه منزل ٣٠٠ هزار توماني نميشود زندگي کرد. هر کاري بکني ما اين مطالبه را داريم و در مقابل وزارت اطلاعات و در رسانه ها و در سطح دنيا پخش خواهيم کرد. هر چه ميخواهيد بکنيد.

شهلا دانشفر: اقدام هوشيارانه و جالبي است. بطور واقعي همانطور که شما گفتيد سطح دستمزدها ١٨٣ هزار تومان است و قابل تصور نيست كه با اين سطح هزينه ها و مسکن بالاي ٣٠٠ هزار تومان و هزينه هاي ديگر چطور ميشود زندگي کرد. شما بعنوان يک کارگر فکر ميکنيد چه ميزان از دستمزد بايد به عنوان حداقل دستمزد باشد.

پاسخ: مساله مهمي است ما کارگران بايد آگاهانه به اين مساله نگاه کنيم. چرا چون سطح گراني در سطح جامعه هر روز بيشتر ميشود. سطح معيشت خيلي بالا رفته است. سطح توقعات خيلي بالا رفته است. و اگر زندگي يک کارگر بخواهد بگذرد در کامياران و هر جاي ديگر٬ اگر کارگر هزينه مسکن و بهداشت٬ خوراک٬ تحصيل و هزينه هاي زندگي روزمره اش تامين شود٬ من ميگويم يک ميليون و پانصد هزار تومان هزينه يک خانوار ٤ نفره را کفاف نميدهد. در همين شهر کامياران مسکن مناسب بالاي ٤٠٠ هزار تومان است. حالا اگر ٣٠٠ هزار تومان از در آمد ماهانه را بگذاريد براي مسکن و ٥٠٠ هزار تومان براي دو بچه که تحصيل ميکند و هزينه هاي ديگر مي بينيد اين يک ميليون و پانصد هزار تومان هم کفاف نميکند. و چيزي براي پس انداز و غيره نمي ماند. اگر از من کارگر صنعتي و بر اساس ارزش کاري که در جامعه محاسبه کنيم. به نظرم ٥ ميليون تومان دستمزد بايد باشد. ما عملا دوازده ساعت در روز کار ميکنيم. در شرايط طاقت فرسا. در پروژه ها٬ در معادن و در همين سد گاوشان ٬ شرايطي که بوي تعفن گازهاي مختلف انسان را خفه ميكند و هيچ امکاناتي مانند سرويس بهداشتي و نهار نميدهند. غذاي فاسد به کارگر ميدهند. من ميگويم ٥ ميليون تومان. نه به عنوان شعار . بلکه بعنوان واقعيتي که کل سبد هزينه زندگي کارگر را در نظر ميگيرم. بهرحال بدون روابط و نشست و برخاستهاي اجتماعي٬ بدون معاشرت و فقط براي زنده ماندن کارگر و براي اينکه بجه اش ترک تحصيل نکند.٬ آلونک نشين نشود يک ميليون و پانصد هزار تومان حداقل دستمزدي است که در اين شرايط بايد به کارگران بپردازند و هر سال با نظارت خود کارگران و متناسب با سطح تورم بايد افزايش يابد. اين حرف فقط من نيست. اين حرف بسياري از کارگران است که در سطح ايران من با آنها در ارتباط بوده ام.

شهلا دانشفر: به عنوان آخرين سئوال يک خبر تکاندهنده شلاق زدن کارگر به جرم برپايي اول مه است. اين بايد پاسخ درخوري بگيرد از کارگران و کل جامعه. به قول يکي از کارگران که در سخنانش گفته بود که درد اين شلاق را جامعه در بدنش احساس ميکند و ما نسبت به آن کوتاه نمي آييم. عکس العمل شما ٬ احساس شما در قبال اين مساله چيست و پاسخ شما به آن چيست

پاسخ: به نظر من اين شلاق زدن ها از روي استيصال و ضعف و ناتواني و از سوي ديگر براي كمرنگ كردن پيشرويها و مبارزات كارگران است. چرا که يک جنبش کارگري قدرتمند را که هر روز به پيش ميرود را در مقابل خود ميبينيد. دولت با اين کار ميخواهد که اين پيشروي ها را کمرنگ کند و ارزش مبارزات و مطالبات طبقه کارگر را پايين بياورد. ميخواهد جايگاه سياسي مبارزات کارگر را پايين بياورد. ميخواهد در کل جامعه رعب و وحشت ايجاد کند. ميخواهد فضاي سياسي و توقعات کارگران را پايين بياورد. کار اينها بيحرمتي به کارگر است. ولي ارزش اين کارگران به هيچوجه پايين نمي آيد. بلکه اينها رهبران کارگرانند و حرمتشان بيش از بيش بالا ميرود. ما مقابل اين حرکت غير انساني مي ايستيم. کل کارگران و کل جامعه بايد در مقابل اين حرکت شنيع بايستند و آنرا به شکل علني محکوم کنند. کارگري که بخاطر مطالباتش و بيان خواستهايشان مثل يک بزهکار (که هر چند ما شکنجه و شلاق زدن آنها را نيز محکوم ميکنيم) مورد شکنجه و شلاق زدن قرار ميگيرد بيحرمت نميشود بلكه به سمبل خشم و انزجار كارگران و مردم عليه حكومت تبديل ميشود. اينها بدانند اين شلاق زدن نه تنها حرمت اين کارگران را پايين نمي آورد، افت شخصيتي ندارد، ما شلاق هم بخوريم دوباره صد برابر معترض ميشويم و اين تنفر جامعه را بر مي انگيزد. بايد حتما اين مساله را در سطح جامعه بصورت يک کمپين اعتراضي به پيش برد. و کل مردم نسبت به اين عمل زشت اعلام انزجار کنند.

شهلا دانشفر: درست است من هم با شما موافقيم . بايد اين يازده کارگر ٬ اين کارگراني که اين احکام را به آنها داده اند را گل نثارشان کرد. از آنها وسيعا حمايت کرد. و گفت اجازه نميدهيم که به چنين اعمال شنيعي دست بزنيد. ما مي ايستيم. و با عکس العمل اعتراضي کل جامعه و با يک اعتراض وسيع بين المللي اين مساله پاسخ خود را بگيرد. متشکرم که در اين برنامه شرکت کرديد. براي شما و براي کارگران سد گاوشان آرزوي موفقيت دارم. انتظار هست شما که جمع هستيد و در حال اعتراض هستيد در مورد اين موضوع عکس العمل درخور نشان دهيد. اعتراض خود را اعلام کنيد. ...

پاسخ : متشکرم اين وقت را در اختيار ما گذاشتيد. اميدوارم صداي رساي ما و صداي حق طلبانه ما کارگران را در تمام رسانه هاي خبري و همه محافلي که دغدغه آنها رهايي کارگر و دفاع از حقوق کارگر است برسانيد و ما بتوانيم در سطح بين المللي به شکل وسيع و همه گير از اين تريبون استفاده کنيم و به حقوق حقه خود برسيم.

( اشاره كنيم كه خبر اعتراضات کارگران سدگاوشان در همين شماره کارگر کمونيست منعكس شده است. كارگر كمونيست)