شماره  جديد  کارگر کمونيست
٢٦

پنجشنبه ٦ بهمن ١٣٨٤ _ ٢٦ ژانویه ٢٠٠٦

نشريه کامل - pdf
فايلهای يونيکد مقالات - html
فايلهای واژه نگار مقالات - vnf
 
کارگر کمونيست
نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
درباره مسائل جنبش کارگری
سردبير:  کاظم نيکخواه
kargar_komonist@yahoo.com

     
آرشيو شماره های قبل
 

شماره  ۴

pdf html vnf بهمن ۸۲

شماره  ۳

pdf html vnf مهر ۸۲

شماره  ۲

pdf html vnf مرداد ۸۲
شماره  ۱ pdf html vnf شهريور ۷۸
 
کارگر کمونيست را تکثير کنيد
و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد!